1234

சிறிய 11 கோடுகள் HIFU இயந்திரம்

  • ABS 3D HIFU

    ABS 3D HIFU

    முகம் தூக்குவதற்கான உடனடி விளைவு, எதிர்ப்பு சுருக்கங்கள் HIFU அமைப்பு

    முகம் மற்றும் உடலுக்கு 8 தோட்டாக்கள்