1234

யோனி HIFU இயந்திரம்

 • Portable vaginal hifu

  சிறிய யோனி ஹைஃபு

  சீனா முதல் ஆர்கனல் மேன்ஃபாக்சுரர் 

  யோனி மெழுகு அளவீட்டுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்

  யோனி இறுக்குதல், மென்மையாக்குதல் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்

 • Vertical vaginal hifu

  செங்குத்து யோனி ஹைஃபு

  சீனா முதல் அசல் தயாரிப்பாளர்

  யோனி மெழுகு அளவீட்டுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்

  யோனி இறுக்குதல், மென்மையாக்குதல் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்